Umowa i zamówienie na drewno/domy

 

 

   ZAMÓWIENIE   Nr   ______ z dnia ......................... 2018 roku

Na dostawę drewna, lub wyrobów drewnopochodnych, przez firmę Dekor PUHB.

61-478 Poznań ul. św. Trójcy 1. Tel/fax. 61 6703465         biuro@dekor.poznan.pl

 

Nazwa klienta: ...........................................................................................................................

Adres klienta: ……............................................ ........................................................................

Miejsce dostawy ........................................................................................................................

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie zamówienia imię .....................…....... nazwisko......................................... 

Osoba odpowiedzialna za przyjęcie zamówienia imię .....Zygmunt....... nazwisko......Stolarz........... 

dowód osobisty..........AWK586201.............. ,     Tel +48 61 6703465

tel. kom. ...+48 602 710 668.............., e-mail.          biuro@dekor.poznan.pl      www.drewno-rus.pl   www.dekor.poznan.pl

 

Lp    Rodzaj drewna,

lub wyrobów drzewnych   Wymiary     Ilość m3 lub szt. Wilgotność %      Uwagi

1                           

2                           

3                           

4                           

 

Wypełnione i podpisane zamówienie można przesyłać e-mailem, faxem, lub pocztą.

Podpis i pieczęć zamawiającego          

 

Potwierdzamy przyjęcie zamówienia:

Nazwisko i imię, podpis, pieczęć przyjmującego zamówienie          

 Rachunek w PNL: 56 1090 1362 0000 0000 3602 1773
BZ WBK

Rachunek bieżący walutowy w EUR
Swift: WBK PPL PP XXX
90 1090 1476 0000 0001 2378 4155
BZ WBK

 

Umowa dostawy  //////////////

zawarta w dniu //////////////////// roku w ////////// pomiędzy:

DOSTAWCĄ: Zygmuntem Stolarzem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ZYGMUNT STOLARZ DEKOR – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE BUDOWNICTWA z siedzibą w Poznaniu (61-478), przy ulicy Św. Trójcy 1, posiadającym numery: REGON: 630149237, NIP: 7830025990,

tel. kontaktowy + 48 602-710-668, e-mail: biuro@dekor.poznan.pl,

reprezentowaną przez: Pana Zygmunta Stolarza – Właściciela

ODBIORCĄ: firma: ////////// ; adres ///////////  

 nr zezwolenia na działalność (dane rejestrowe firmy, kopia);  osoba upoważniona do podpisywania umowy z nr, lub kopia paszportu lub dowodu osobistego

tel. kontaktowy ////////, e-mail //////////// .

reprezentowaną przez: Pana/ją ////////////// – (funkcja w firmie),

1.     Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy ///////////////// według przesłanego zamówienia, jako załącznik do umowy. a Odbiorca zobowiązuje się odebrać //////// oraz zapłacić umówioną cenę.

2.     Dostawca zobowiązuje się dostarczyć ///////// w terminie ////// tygodni od dnia zaksięgowania pierwszej wpłaty do banku.

3.     Krajem pochodzenia jest /////////// . Dostawa /////// nastąpi na adres: //////////////////// . O terminie dostawy Dostawca ma obowiązek powiadomić co najmniej 4 dni przed dostawą poprzez wiadomość e-mail. Rozładunek zamówionego towaru spoczywa na Odbiorcy.

4.     Cena netto za jeden metr sześcienny Drewna wynosi ////////  EURO. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wpłata nastąpi na rachunek wskazany w fakturze proforma. Łączna cena netto wynosi ///////// EURO.

5.     Cena płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, lub proforma, w dwóch transzach: (1) 50% w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania Umowy i otrzymania faktury Proforma  (2) 50% przed wyjazdem transportu, po otrzymaniu dokumentów odprawy celnej  (lub inne uzgodnienia).

6.     W przypadku, gdy zamówiony towar nie będzie spełniał wymogów określonych w Specyfikacji Odbiorca może odstąpić od Umowy w zakresie niezgodności z wymogami lub żądać od Dostawcy dostarczenia towaru zgodnego ze Specyfikacją na koszt Dostawcy. Zgłoszenia reklamacji Odbiorca dokonuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

7.     Strony zobowiązane są do nieujawniania informacji pozyskanych wzajemnie przed zawarciem Umowy, a także w jej trakcie i po jej zakończeniu żadnym osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony.

8.  Umowa podlega prawu polskiemu materialnemu oraz procesowemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.

9.  Specyfikacja, lub zamówienie stanowi integralną część Umowy.

10.  Zmiany Umowy, w tym zmiany Specyfikacji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

W imieniu Dostawcy

W imieniu Odbiorcy

 

 

 

Polski English Russian


Formularz Kontaktowy

Imię i Nazwisko


Adres Email


Informacja

Kontakt Info
an image

ADRES FIRMY

Dekor Poznań
61-478 Poznań
ul. Św. Trójcy 1

tel/fax 0048 (0)61 832 34 62
tel. 0048 602 710 668
0048 602 710 668

E-mail : biuro@dekor.poznan.pl
www : dekor.poznan.pl